Hvem er vi?

Aldrig Mere Krig er en organisation af pacifister, der modarbejder enhver form for krig. Under nutidens krige er dette naturligvis fortsat AMKs rolle: Med fredelige midler at søge at få stoppet krig – herunder at støtte ikkevoldelig modstand mod krig og besættelse samt retten til militærnægtelse.

Danske Læger mod Kernevåben

Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark – er et folkeligt samarbejde, der har til formål at oplyse om atomvåbnenes farlighed og sikre dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Fredsaktivisterne

Fredsinitiativet, der blev etableret i foråret 2022 er en sammenslutning af organisationer og lokale initiativer, der arbejder for fred og forhandlingsløsninger i de krigsramte lande. Vi protesterer imod krigsindustriens omfattende vækst og den militære oprustning. Vi modarbejder regeringsaftalen om placeringen af USA’s militærbaser på dansk territorium, og formidler information om konsekvenserne for Danmark.

Fredsinitiativet i Helsingør

Fredsministerium vil tage angrebet ud af forsvaret. En paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister, der siden 2013 har arbejdet for oprettelsen af ​​et fredsministerium. Netværker blandt andet på Bornholms folkemøde, og med nordiske fredsbevægelser. Har opbygget gode kontakter på Christiansborg, blandt fredsforskere og militære eksperter.

Esbjerg Fredsbevægelse – Du kan læse mere om os på vores hjemmeside. Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling. Sikkerhed starter hjemme, grundstenen for national, regional og international sikkerhed er et velfungerende samfund – skabelse af Fredskultur.

FredsVagten ved Christiansborg har siden den 19. oktober 2001 dagligt demonstreret ved Christiansborg i protest mod Danmarks deltagelse i “krigen mod terror”, nærmere bestemt krigene i Afghanistan og Irak. Fredsvagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund, tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed er en feministisk kvindefredsforening, der arbejder for nedrustning og for fredelig løsning af konflikter som led i arbejdet mod en fredskultur, samt for at forene kvinder verden over imod undertrykkelse. Ligaen er en del af Women’s International League for Peace and Freedom, der blev stiftet i 1915.

NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik blev stiftet i foråret 2022. NtO vil bidrage til en bred folkelig bevægelse, åben for dialog og debat om en anderledes sikkerhedspolitik. Organisationen har som grundlag at etablere en tænketank, der skal gennemføre kvalificerede sikkerhedspolitiske analyser og komme med politiske forslag og indslag i den løbende debat.

Miljøbevægelsen NOAH er en dansk miljøorganisation stiftet i 1969. NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth International – et græsrodsnetværk, der forbinder miljøorganisationer i over 70 lande på seks kontinenter.

Odder for Fred fandt sammen efter et 1. maj arrangement i 2023 med ønsket om at sætte fokus på diplomati/fred som muligt modsvar til den blinde oprustning og få belyst konflikter og deres mulige løsninger fra andre vinkler, end den som medierne anvender. Målet er at blive i stand til at mobilisere lokalt med diverse aktiviteter og arrangementer og dermed lægge et “fredeligt pres” på vores politikere.

RIK0, Rådet for International Konfliktløsning, blev grundlagt i 2009 som en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter. RIKO forsøger at engagere og påvirke beslutningstagere inden for konfliktløsning, udenrigspolitik og udviklingsbistand.

SGI – Danmark

Tid til fred – Aktiv mod Krig har som mål at sætte freden på dagsordenen, og gøre fredsbevægelsen og fredsaktivisme synlig i vores samfund. Netværket fra 2015 har som fælles udgangspunkt: at sandheden er krigens første offer; at krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader; fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber.

Århus mod Krig og Terror